Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Ledarskap

"Där auktoritet utövas,
uppstår ansvar."

Henri Fayol

Ledare kräver ledda. Ledarskap utövas i samspel med andra. Att leda är inget som görs i enskildhet. Ledarskap utförs i olika miljöer vid olika tider. Det behöver därför anpassas till både människor och situation.


Vad gör en ledare?

En ledare åstadkommer resultat genom andra. Resultaten är ofta sådana som enskilda personer inte kan åstadkomma på egen hand.

En ledare

  • fastställer mål
  • organiserar
  • motiverar andra
  • utvecklar andra
  • kommunicerar
  • mäter och analyserar

Utmärkande drag hos en ledare

En ledare har god självkännedom samt har en självbild som överensstämmer med andras bild av honom eller henne, det vill säga verkligheten.


Hur blir man en ledare?

Effektivt ledarskap underlättas av om du har varit kär, har varit svårt sjuk samt har fått barn.

  • Har du varit kär, så har du fått kontakt med dina känslor.
  • Har du varit svårt sjuk, så har du funderat över livets mening och vad som du tycker är viktigt.
  • Har du fått barn, så har du flyttat fokus från ditt ego till någon annans. Och då vet du glädjen i att nå resultat genom andra.

Formellt versus informellt

Att leda innebär att välja, att besluta och att handla. Detta ger den som valde, beslutade och handlade ansvar för hur alternativen värderades och för konsekvenserna. För att andra ska tillåta ledaren att göra val och besluta, behöver ledaren någon form av legitimitet, till exempel kunskap, relation, karisma eller formell postitionsmakt i en organisation.

Det formella ledarskapet utgår från en position i en hierarki. Till positionen är knutet makt och förfogande över resurser. Innehavare av positioner högre upp i hierarkin kan utnämna innehavare av positioner under i hierarkin. Sanktionen sker ovanifrån. Styrning kan ske med order.

Det informella ledarskapet utgår från en persons initiativ, viljan att uppnå något tillsammans samt förmågan att samla flera personers ansträngningar mot ett gemensamt mål. Det uppstår utan fördefinierad struktur. Det sanktioneras underifrån. Styrning sker med motivering och argumentation. Ofta måste det informella ledarskapet förtjänas.

Att tillämpa principerna från det informella ledarskapet i en hierarkiskt uppbyggd organisation kallas ofta kommunikativt ledarskap.


Ledare och ledda = team

Alla kan inte vara ledare i en grupp. Det behövs en rollfördelning mellan ledare och ledda samt mellan olika kompetenser. Men alla kan vara lagspelare - en lagspelare förstår gruppens syfte och bidrar aktivt till målet.

Forskning vissar att en grupp är mer kreativ än enskilda personer. I samarbete kan människor åstadkomma synnerligen komplexa resultat, till exempel telefonisystem och månlandningar.

Att vara ledd kan i och för sig också innebära att vara passiv och bara göra det man blir tillsagd. Det är bekvämt att någon annan väljer, beslutar och handlar - någon annan bär ansvaret för valen och konsekvenserna.

Rollerna ledare och ledda gäller inte en gång för alla. Det blir tydligt när en grupp hamnar i en för gruppen helt ny omgivning, till exempel när en ledningsgrupp ska laga mat i naturen. Där blir det ofta ombytta roller.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -